Logopedia

Logopedia

Zniekształcona, niewyraźna albo w inny sposób zaburzona mowa może stać się przyczyną barier komunikacyjnych od najmłodszych lat, a także wpływać na prawidłowy rozwój psychoemocjonalny dziecka. Może prowadzić do trudności w nawiązywaniu kontaktów i wpływać na poczucie wartości.
Nigdy nie jest za późno na pracę z logopedą, wczesna interwencja logopedyczna pozwala na uniknięcie powstawania lub utrwalania wad wymowy.

Podczas prowadzenia terapii logopedycznej, bardzo ważne jest zaangażowanie dziecka i współpraca dziecko- logopeda – rodzic.
Tylko systematyczne ćwiczenia gwarantują sukces prowadzonej terapii. Zadaniem rodziców jest utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału.

Do najczęściej spotykanych zaburzeń mowy zalicza się:

  • seplenienie międzyzębowe – w czasie wymawiania głosek takich, jak np. s, ż, c, dż język wsuwany jest między zęby;
  • seplenienie proste – to najczęściej zamiana głosek sz, ż, cz, dż na s, z, c, dz bądź ś, ź, ć, dź np. zamiast szkoła – skoła;
  • mowa cicha, niewyraźna lub gwarowa np. kiedy – kedy
  • bezdźwięczność – głoski dźwięczne ulegają ubezdźwięcznieniu np. woda – fota;
  • rotacyzm – brak głoski r (głoska r jest zastępowana głoską l lub j ) lub nieprawidłowa jej wymowa;